Екипът на нотариалната кантора на нотариус Сергей Янков предлага високо ниво на компетентност, юридическа прецизност и сигурност в нотариалната дейност. Наша мисия, отговорност и ангажимент е да обслужваме клиентите ни професионално, при пълна конфиденциалност и гаранция за качество

Навигация

Русский Русский

ВАЖНО ДА СЕ ЗНАЕ
ЗА СДЕЛКИ С ИМОТИ

При осъществяване на сделка с недвижими имоти, в зависимост от конкретния случай, са необходими следните документи, които не са изчерпателно изброени, тъй като всеки случай е конкретен и индивидуален:

 • Документ за собственост;
 • Данъчна оценка на недвижимия имот;
 • Скица;
 • Удостоверение за граждански брак;
 • Удостоверение за раждане;
 • Удостоверение за наследници;
 • Разрешение за строеж;
 • Архитектурен проект;
 • Разрешение за ползване;
 • Удостоверение за тежести;
 • Удостоверение за актуално състояние – в случай че поне една от страните е фирма;
 • Скица и/или схема на самостоятелен обект, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ - в случай че за района по местонахождение на имота има одобрена кадастрална карта и кадастрален регистър.

Гореописаните скици, схеми и удостоверения придружават нотариалния акт при вписването му в Агенцията по вписвания. Липсата им води до получаване на отказ за вписване.

ЗА СДЕЛКИ С МПС

За извършване на продажба или дарение на МПС е необходимо да се представят следните документи:

 • Свидетелство за регистрация на МПС – голям и малък талон, или стар талон;
 • Полица за сключена валидна застраховка "Гражданска отговорност";
 • Удостоверение за застрахователна стойност на МПС – (издава се на място от нотариалната кантора), както и от всички застрахователни компании;
 • Вносна бележка за платен пътен данък за текущата година;
 • Декларации по чл. 264, ал. 2 от ДОПК;
 • Декларации по чл. 25, ал. 7 от ЗННД;
 • Удостоверение за наследници – в случай че МПС е придобито по наследство;
 • Документ за платен местен данък;
 • Други документи, в зависимост от конкретния казус.

НА ВНИМАНИЕТО НА УВАЖАЕМИТЕ КЛИЕНТИ

 1. Ако сделката се извършва по пълномощие – изрично пълномощно от собственика/ собствениците на недвижимия имот или МПС (с подробно описание на имота или МПС) заедно с декларации по чл. 264, ал. 2 от ДОПК и чл. 25, ал. 7 от ЗННД, нотариално заверени от текущата година, за всеки един от собствениците;
 2. Ако в сделката участва законен представител, се представя документ, доказващ неговите правомощия (удостоверение за раждане на малолетен или непълнолетен, удостоверение за актуално състояние, в случай че продавач или купувач са юридическо лице).

Всяко пълномощно, декларация и договор са индивидуални и съобразно необходимостта на клиента.

За Ваше улеснение по-долу сме се опитали да обобщим най-важните данни и документи, с които трябва да разполагате, когато желаете да се подготви пълномощно или договор и в последствие документът да бъде заверен от Нотариус.

 • Данни (трите имена, ЕГН, постоянен адрес, номер на лична карта) за упълномощеното лице;
 • Данни за МПС по Свидетелство за регистрация на МПС, в случай че желаете да дадете пълномощно за управление и/или продажба на МПС;
 • Данни за недвижим имот по титул за собственост, в случай че желаете да дадете пълномощно за разпореждане (продажба, дарение, замяна и др.) с недвижим имот.

В случай че продавачът или купувачът са фирма, е необходимо да представят удостоверение за актуално състояние и Булстат карта на дружеството, както и да присъства лице, представляващо дружеството.

В случай, че имотът или автомобилът са закупени по време на брака (и няма сключен брачен договор, регламентиращ имуществения режим), то той е собственост и на двамата съпрузи. Те трябва лично да присъстват пред Нотариуса (или изрично да упълномощят друго лица) за подписване на договора за продажба или дарение на имота или МПС.

В случай, че собственикът на имота или автомобила е разведен, е необходимо да представи влязло в сила решение на съответния компетентен съд за прекратяване на брака, от което да е видно в чия собственост остава автомобилът.

В случай, че собственикът е представляван от пълномощник, то той трябва да представи пред Нотариуса оригинала на пълномощното и съпътстващите го нотариално заверени декларации по чл. 264, ал. 2 от ДОПК и чл. 25, ал. 7 от ЗННД, с нотариална заверка на подписите от текущата година.

Местният данък е данък, който се дължи при всяка покупко-продажба на имот или МПС и се дължи от купувача. Размерът на този данък за Бургас в момента е 2.5%, изчислен върху по-високата стойност (продажната или тази от удостоверението за данъчна оценка или застрахователна стойност). Сумата може да оставите в кантората на Нотариуса, като тя ще бъде внесена от служителите в същия ден. Вносната бележка може да получите от нотариалната кантора.

При други случаи, най-често срещани в практиката, се изисква:

 1. Удостоверение за раждане на Вашето дете, в случай че желаете да дадете декларация, с която Вашето дете ще пътува в чужбина на екскурзия, гости или обучение и няма да бъде придружавано от родителите си;
 2. Данни относно датата и мястото на раждане на Вашето дете и данни (трите имена, ЕГН, постоянен адрес, номер на лична карта) на майката на Вашето дете, в случай че желаете да припознаете дете;
 3. Удостоверение за актуално правно състояние, Булстат карта, Удостоверение от Агенцията по вписванията и др., в случай че Вие сте управител на дружеството и желаете да упълномощите други лица;
 4. За изготвяне на договори за наем, заем, покупко-продажба на МПС, договор за дарение на парична сума, договор за прехвърляне на лихвоточки, предварителни договори, договор за продажба на дружествени дялове, договор за доброволна делба, договор за строителство, залог, лизинг и др. - данни относно страните на договора, предмета на договора, срок и начин на плащане и други данни, свързани с конкретни клаузи по договора, съгласно исканията на страните в защита на техните права и интереси и гарантиране на задълженията по договора;
 5. За договор за прехвърляне на лихвоточки – спестовната книжка, удостоверение за раждане на детето Ви, на което ще прехвърлите лихвоточките, други документи – удостоверение за наследници, удостоверение за граждански брак и др.